TỔNG HỢP CÔNG THỨC VI MÔ VÀ VĨ MÔ

Go down

TỔNG HỢP CÔNG THỨC VI MÔ VÀ VĨ MÔ

Bài gửi by baolq on 17/6/2011, 8:52 am

CÔNG THỨC VI MÔ :

Q : Sản lượng
P : Giá
1. TR : Doanh thu TR = Q * P
2. TC : Tổng chi phí TC = FC + VC
3. FC : CP cố định FC = TC – VC = AFC * Q
4. VC : CP biến đổi VC = TC – FC = AVC *Q
5. AFC : CP cố định bình quân AFC = FC/Q
6. AVC : CP biến đổi bình quân AVC = VC/Q
7. AC : CP bình quân AC = TC/Q = AFC + AVC
8. MC : CP biên MC = ∆TC/∆Q = (TC)’= (FC+VC)’=(FC)’+(VC)’=0+(VC)’
9. MR : DThu biên MR = ∆TR/∆Q = (TR)’

THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN
1. Phân tích cân bằng :
a/ Đường cầu (P)
b/ Đường doanh thu biên MR : MR = P
c/ Đường MC = AC. Đường MC cắt đường AC tại Acmin
Sản lượng : Q1
Giá : P1
∏max = (TR-TC)= P1*Q1 – AC*Q1 = (P1-AC)*Q1
*/ DN tối thiểu hóa thua lỗ :
- Giả sử giá giảm từ P1 xuống P2 (P2=ACmin) DN cân bằng MR=MC
- Sản lượng : Q2
- Giá : P2
∏ = Tr-TC= P2*Q2 – AC*Q2 (mà P2 = AC)
→ ∏ = 0 : DN hòa vốn
*/ ĐIỂM HÒA VỐN
Nếu là mức giá P3 (AVC <P3<AC)
DN cân bằng MR3 = MC → Q3
Xét P3 : P3 < AC → DN thua lỗ
P3 > AC → + DN đủ bù vào CPBĐ bình quân
+ DN dư 1 phần bù vào CPCĐịnh
+ Nếu không sx lỗ hoàn toàn định phí
Vậy P3 là mức giá lỗ nhưng DN cần sx để tối thiểu hóa thua lỗ

*/ ĐIỂM ĐÓNG CỬA
Nếu giá giảm xuống là P4 = AVCmin
Xét P4< AC : DN lỗ
P4 = AVC: + Chỉ đủ bù CPBĐ bình quân
+ Lỗ toàn bộ CP – DN ngừng sx

THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN
1. Đường cầu : P = a.Q + b (a âm)
2. Đường doanh thu biên :
Doanh thu thu thêm khi bán thêm 1 SP : MR = ∆TR/∆Q = (TR)’ = (P.Q)’
= [(a.Q+b).Q]’ = (aQ2 +b.Q)’
→ MR = 2a.Q + b
Sản lượng : Qmax
Gía : Pmax
∏max = (TR-TC)= Pmax . Qmax – AC .Qmax = (Pmax – AC) . Qmax
3. Chính Phủ qui định giá trần (Pt) : Pt = P = MC
4. Chính Phủ đánh thuế không theo sản lượng :
∏max = TR-TC’ = Pmax . Qmax – AC’ .Qmax = (Pmax – AC’) . Qmax
5. Chính Phủ đánh thuế theo sản lượng :
DN cân bằng MR = MC’ → Q3↓
Sản lượng : Qt
Gía : Pt.
∏ = TR-TC’ = Pt . Qt – AC’ .Qt (1)
Giả sử DN cung ứng tại Qt không thuế
Sản lượng : Qt
Gía : Pt.
∏ = TR-TC = Pt . Qt – AC .Qt (2)
VĨ MÔ
Công thức tính cân bằng thu nhập và số nhân
Để Tìm công thức tính sản lượng cân bằng, ta thực hịên các bước sau:
 Ta biết sản lượng cân bằng xảy ra khi sản lượng bằng cầu, mà cầu = C + I, do đó:
sản lượng = Cầu, và Cầu = C + I
sản lượng = C + I (1)
 Dùng ký hiệu Y cho sản lượng, và ta biết rằng
C = C0 + Cm . Y. Thay vào (1) ta có:
Y = (C0 + Cm . Y) + I
 Chuyển Y sang vế trái:
Y – Cm. Y = C0 + I
 Đặt thừa số chung:
Y ( 1 – Cm ) = C0 + I
 Chia hai vế cho ( 1 – Cm )
Y* = ( C0 + I ) / ( 1 – Cm)
Y* là sản lượng cân bằng
Tìm số nhân đầu tư
Khi đầu tư là I0,: Y0 = ( C0 + I0 ) / ( 1 – Cm)
Khi đầu tư là I1,: Y1 = ( C0 + I1 ) / ( 1 – Cm)
∆Y = Y1 - Y0
∆Y = ( C0 + I1 ) / ( 1 – Cm) - ( C0 + I0 ) / ( 1 – Cm)
V́ mẫu số giống nhau ta có:
∆Y = [( C0 + I1 ) - ( C0 + I0 ) ] / ( 1 – Cm)
∆Y = ( I1 - I0 ) / ( 1 – Cm)
V́ ( I1 - I0 ) là sự thay đổi trong đầu tư, ∆I, ta có thể viết: ∆Y = ∆I / ( 1 – Cm) hay là:
∆Y / ∆I = 1 / ( 1 – Cm)
Bởi v́ số nhân là tỷ số của sự thay đổi thu nhập và sự thay đổi đầu tư: số nhân = ∆Y / ∆I = 1 / ( 1 – Cm)
Tìm số nhân chi tiêu chính phủ và thuế
C = C0 + Cm.. YD
C = C0 + Cm.. (Y – T )
Sản lượng cân bằng khi:
Sản lượng = Cầu = C + I + G
Y = C0 + Cm.. (Y – T ) + I + G
Y – Cm. Y = C0 – Cm. T + I + G
Y ( 1 – Cm ) = C0 – Cm. T + I + G
Y* = (C0 – Cm. T + I + G ) / ( 1 – Cm )
Sử dụng công thức này và cách tính tóan như phần trước, ta Tìm ra số nhân chi tiêu chính phủ, số nhân về thuế như sau:
Exclamation Số nhân chi tiêu chính phủ:
1 / (1 – Cm )
Số nhân về thuế:
- Cm / (1 – Cm )
Số nhân ngân sách cân bằng
Số nhân ngân sách cân bằng = số nhân chi tiêu chính phủ + Số nhân về thuế
= 1 / ( 1 – Cm ) + - Cm / (1 – Cm)
= (1 – Cm) / (1 – Cm)
= 1
Tìm sản lượng cân bằng trong nền kinh tế 4 khu vực
Sản lượng = Cầu = ( C + I + G + X – M )
Tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập khả dụng:
C = C0 + Cm ( Y – T)
Nhập khẩu phụ thuộc sản lượng:
M = Mm . Y
Y = C0 + Cm ( Y – T) + I + G + X - Mm . Y
Y – (Cm – Mm ). Y = C0 – Cm T + I + G + X
Y [ 1 - (Cm – Mm ) ] = C0 – Cm T + I + G + X
Y* = ( C0 – Cm T + I + G + X ) / [ 1 - (Cm – Mm ) ]
Tổng cầu và các hàm tổng cầu
Hàm tiêu dùng
AD Tổng cầu AD=C+I+G+Xn
C Tiêu dùng C=Co+Cm*Yd
I Đầu tư
G Chi tiêu chính phủ
Xn Xuất khẩu ròng Xn=X-M
X Xuất khẩu
M Nhập khẩu M=Mo+Mm*Y
Mo Nhập khẩu tự định
Mm Nhập khẩu biên
Yd Thu nhập khả dụng Yd=Y-T+Tr=Y-Tn=C+S
Y Sản lượng
T Thuế
Tr Trợ cấp
Tn Thuế ròng Tn=T-Tr
Hàm tiết kiệm
S Tiết kiệm S=Yd-C
S=-Co+(1-CM)*Yd
Hàm thuế
T Thuế T=To+Tm*Y
To Thuế tự định
Tm Thuế biên
Trợ cấp
Tr Trợ cấp Tr=Tro
Tro Trợ cấp tự định
Thuế ròng
Tn Thuế ròng Tn=T-Tr
=To +Tm*Y-Tro=(To -Tro)+Tm*Y
=Tno+Tm*Y
Đầu tư
I Đầu tư I=Io+Imy*Y+Imi*i
Io Đầu tư tự định
Imy Đầu tư biên theo thu nhập Y
Imi Đầu tư biên theo lãi suất i
i Lãi suất
note: Imy, Imi >=0
Chi tiêu
G Chi tiêu chính phủ G=Go
Go Chi tiêu tự định
Note: Cần phân biệt giữa G và Tr G, là khoản chi có đối ứng(hàng hóa dịch vụ), Tr là khoản chi không đối ứng(mang tính giúp đỡ)
VD: Mua vũ khí :G, Trợ cấp người nghèo Tr
Xuất khẩu ròng
Xn Xuất khẩu ròng Xn=X-M
Xo Xuất khẩu tự định X=Xo
M Nhập khẩu M=Mo+Mm*Y
note: Mm>0
Cân bằng nền kinh tế
Y Sản lượng Y=mt*Tno+m*Ado
mt Số nhân thuế ròng tự đinh
m Số nhân tổng cầu tự định
Ado Tổng cầu tự định
Gia tăng số nhân nền kinh tế m=1/1-Cm*(1-Tm)-Imy+Mm
Cm Tiêu dùng biên
Các công thức tính GDPn các năm
GDPn GDP danh nghĩa GDPn năm t=Tổng (Pt*Qt) của tất cả hàng hóa, dịch vụ cuối cùng tính theo giá bản lẻ năm t
GDPr GDP thực GDPr năm t=tổng(Po*Qt) của tất cả hàng hóa, dịch vụ cuối cùng tính theo giá bản lẻ năm t
GDPd GDPd năm (t100)=(GDPn năm t )/(GDPr năm t)
CPI Chỉ giá tiêu dùng CPI năm (t100)=Tổng(Pt*Qo)/Tổng(Po*Qo) của vài trăm hàng hóa liên quan đến tiêu dùng và tính theo giá bán lẻ
Inf Tỷ lệ lạm phát Inf năm t(%)=[Chỉ số giá năm t/chỉ số giá năm (t-1)]-1
gGDPr Tính tăng trưởng của GDPr gGDPr năm t(%)=[GDPr năm t/GDPr năm (t-1)]-1
Mô hình IS
Y Y=mt*Tno+m+Ado-m*Imi*i
Mô hình LM
i i=(Dmo-Sm)/Dmi + (Dmy/Dmi )*Y
Cung tiền
H Tiền mạnh H=Cu+R
Cu Tiền mặt trong lưu thông Sm=Cu+D=K*H
R Tiền dự trữ
Sm Lượng tiền
D Tiền gởi trong ngân hàng
K Số nhân K=(D+(Cu/D+1))/(D+(Cu/D+R/D))=(1+Cu/D)/(R/D+Cu/D)
Cầu tiền
Dm Dm=Dmo+Dmy*Y-Dmi*i
Dmo Cầu tiền tự định
Dmy Cầu tiền biên theo thu nhập Y
Dmi>0 Cầu tiền biên theo lãi suất I


avatar
baolq
Trung tá
Trung tá

Tổng số bài gửi : 117
Điểm : 177
Reputation : 4
Join date : 25/11/2010
Age : 36

Về Đầu Trang Go down

Re: TỔNG HỢP CÔNG THỨC VI MÔ VÀ VĨ MÔ

Bài gửi by gianggiangonline on 22/6/2011, 10:26 am

kkakka cái này được đó bạn ơi,thanks bạn nhiều nha
còn nữa ko bạn ,bạn cứ post lên chia sẽ cho bà con tham khảo với
cùng nhau click vào những link này để tham khảo thêm thông tin nhé

Mua ban |
Mobile |
May tinh xach tay


gianggiangonline
Tân binh

Tổng số bài gửi : 1
Điểm : 1
Reputation : 0
Join date : 16/01/2011
Age : 28

Về Đầu Trang Go down

Re: TỔNG HỢP CÔNG THỨC VI MÔ VÀ VĨ MÔ

Bài gửi by dungdu1982 on 23/6/2011, 10:27 pm

cám ơn nhiều nhé bạn Bảo>

dungdu1982
Tân binh

Tổng số bài gửi : 19
Điểm : 23
Reputation : 0
Join date : 28/06/2010
Age : 36

Về Đầu Trang Go down

Re: TỔNG HỢP CÔNG THỨC VI MÔ VÀ VĨ MÔ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết